นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

รับข้อมูลข่าวสารทางไลน์ศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
115
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
2,766
เดือนที่แล้ว
2,501
ปีนี้
16,373
ปีที่แล้ว
27,313
ทั้งหมด
62,862
ไอพี ของคุณ
44.201.96.43

1
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพตำตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาอบต. นาซำ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ท่านยุพราช บัวอินทร์ รวมถึง เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาซำ และใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและ #แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565????????
26 มิถุนายน 2565

ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

วันที่ 21 มิ.ย 2565
เวลา 09.00 น.
งานสาธารณสุข อบต.นาซำ ได้ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน
ร่วมกับผู้นำฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่รพสต.นาซำ
เจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน

21 มิถุนายน 2565

ประชาคม ม.10 บ้านแก่งโตน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

15  มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นำโดย นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.นาซำ หัวหน้าส่วน/กองต่างๆ #ออกพื้นที่ประชาคม ณ บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ที่ 10 ร่วมกับ ส.อบต. ผู้ใหญ่อุทัย สายคำดี ผู้ช่วย ม.10 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน  ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม และสามารถนำปัญหาความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนงานโครงการต่างๆบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯอย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

15 มิถุนายน 2565

ประชาคม ม.9,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

     เวลา 09.00 น.  นายอภิชาต  ภักดีสาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสมหมาย แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายศรายุทธ  แก้วเข้ม เลขานายกฯ นายสาธิต  สุทธิพันธ์ ปลัดอบต.นาซำ หัวหน้าส่วน สิบตรีสนม  แก้วยม สอบต.ร่วมกับนายสลัด  แก้วเจิม ผญ.บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน   ประชาชนม.9   ร่วมประชาคมเสนอความต้องการเพื่อบรรจุลงแผนฯต่อไป

14 มิถุนายน 2565

ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีกลิ่นเหม็น และการบำบัดน้ำเสีย ณ โรงทำมันเส้น ม.8 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ มอบหมายให้นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายรุ่งศักดิ์ หาญกิจรุ่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาซำ และนายอำพล แก้วเขียว นายช่างโยธาอาวุโส ร่วมตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีกลิ่นเหม็น และการบำบัดน้ำเสีย ณ โรงทำมันเส้น ม.8 ต.นาซำ ร่วมกับ นายเจตสฤษฏิ์ จันทศร ปลัดอำเภอหล่มเก่าฯ นายเขมชาติ เฉลิมแสง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสังเวียน ปินะสุ เจ้าพนักงานชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า นายจินดา แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซำ

13 มิถุนายน 2565

พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านอีเลิศใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
วันที่ 13 มิ.ย 2565
เวลา 08.30 น.
งานสาธารณสุข อบต.นาซำ ได้ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านอีเลิศใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพสต.นาซำ เจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน????????
13 มิถุนายน 2565

ประชุมประชาคม ม.8 บ้านอีเลิศ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสมศักดิ์ แก้วยม / นายสมหมาย แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายศรายุทธ แก้วเข้ม เลขานายกฯ นางมนต์ทิพย์ โกวิทพันธุ์ รองปลัดอบต.นาซำ หัวหน้าส่วน ท่านหนูอุ่น แก้วเพิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ม.8 ร่วมกับนายอารัญ แก้วยิ้ม ผญ.บ้านบ้านอีเลิศ ,ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ,ประชาชนม.8 บ้านอีเลิศ ร่วมประชาคมเสนอความต้องการเพื่อบรรจุลงแผนฯต่อไป
13 มิถุนายน 2565

ส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือ ราษฎรหมู่ที่ 4 จำนวน 1 ครัวเรือน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือ ราษฎรหมู่ที่ 4 จำนวน 1 ครัวเรือน เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านชำรุดไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ทำให้ ขาดแคลนน้ำอุปโภค

13 มิถุนายน 2565

งพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย ในพื้นที่หมู่ที่8 บ้านอีเลิศ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

13 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสมศักดิ์ แก้วยม / นายสมหมาย แก้วยม รองนายก อบต.นาซำ นางมนต์ทิพย์ โกวิทพันธุ์ รองปลัด อบต.นาซำ นายพรชับ บุญเรือง นักพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายหนูอุ่น แก้วเพิ่ม ส.อบต.นาซำ ม.8 และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ #ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย ในพื้นที่หมู่ที่8 บ้านอีเลิศ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

13 มิถุนายน 2565

ประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางเตรียมความพร้อม การแข่งขัน กีฬาแต่ละประเภท #นาซำเกม" ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสมศักดิ์ แก้วยม นายสมหมาย แก้วยม รองนายก อบต.นาซำ นายศรายุทธ แก้วเข้ม เลขานายกฯ นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ประชุมปรึกษาหารือหาแนวทาง การแข่งขัน กีฬาแต่ละประเภท #โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในตำบลนาซำ " #นาซำเกม" ประจำปี 2565

13 มิถุนายน 2565

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่7  ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

10 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสมศักดิ์ แก้วยม  นายสาธิต  สุทธิพันธ์  ปลัด อบต.นาซำ นายษัษฐี  ม่วงศรีจันทร์  ผู้อำนวยการกองกลัง  นายพรชัย  บุญเรือง  นักพัฒนาชุมชนรักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  นางทิพาวดี  แก้วกรม ประธานสภา อบต.นาซำ และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ #ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่7  บ้านนาหนอง ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

10 มิถุนายน 2565

ประชุมคระกรรมการสถานศึกษาศูนย์เด็กอบต.นาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสาธิต สุทธิพันธุ์ ปลัด อบต.นาซำ นางเพ็ญประภา กุลโทบ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ได้เข้า #ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายแหลม คล้ายใจตรง ผอ.โรงเรียนบ้านตาดข่า เป็นประธานกรรมการ โดยมีผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
10 มิถุนายน 2565

ประชาคม ม.7,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสมศักดิ์ แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายศรายุทธ แก้วเข้ม เลขานายกฯ นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดอบต.นาซำ หัวหน้าส่วน นางทิพาวดี  แก้วกรม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  ร่วมกับนายฤทธิ์  แก้วยม  ผญ.บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนม.7  บ้านนาหนอง ร่วมประชาคมเสนอความต้องการเพื่อบรรจุลงแผนฯต่อไป
10 มิถุนายน 2565

ประชาคม ม.6,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

9  มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.  นายอภิชาต  ภักดีสาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสมศักดิ์  แก้วยม/นายสมหมาย แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายศรายุทธ  แก้วเข้ม เลขานายกฯ นายสาธิต  สุทธิพันธ์ ปลัดอบต.นาซำ หัวหน้าส่วน นายทองพูล จำปาทอง สอบต.ร่วมกับนายสังวาล แก้วยม ผญ.บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน   ประชาชนม.6   ร่วมประชาคมเสนอความต้องการเพื่อบรรจุลงแผนฯต่อไป

09 มิถุนายน 2565

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ม.6,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

9 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสมศักดิ์ แก้วยม นายทองพูล จำปาทอง ส.อบต.ม.6 และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ #ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4ราย ในพื้นที่หมู่ที่6 บ้านนาซำ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

09 มิถุนายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 21  (305 รายการ)