นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

รับข้อมูลข่าวสารทางไลน์ศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
1,103
เดือนที่แล้ว
4,086
ปีนี้
21,892
ปีที่แล้ว
27,313
ทั้งหมด
68,381
ไอพี ของคุณ
3.238.225.8
-:- ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีลานมัน บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 8 
-:- ลงพื้นที่ตรวจดูระดับน้ำที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ 
-:- ประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2565    
-:- ลงพื้นที่ตรวจสอบทางข้ามห้วยชำรุดบริเวณ ม.8 บ้านอีเลิศ 
-:- ช่องทางในการตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนฯ ด้วยตนเอง ผ่านแอปฯ “เงินเด็ก”  
-:- ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ และส่งน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ 1 บ้านหนองใหญ่ 
-:- ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาซำ สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
-:- ร่วมต้อนรับดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์” ผช.รมว.อว.ลงพื้นที่ในการดำเนินโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานโควิดด้วยเศรษฐกิจ BGC เยี่ยมชมโครงการ U2T ระยะที่ 1 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่ 
-:- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ 1/2565  ครั้งที่ 2 
-:- ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนและเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุน สปสช. 
ประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2565   
ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่ ในการ ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565
ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
ประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1/2565
ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ หมู่ 10
โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 64 -ธันวาคม 64 
-:- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุกขยะ 
-:- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ 
-:- แผนการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี 2563 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 
-:- แผนการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2561 
-:- ประกาศผลการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) อบต.นาซำ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2562 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 


แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ตำบลนาซำ
บุญผะเหวดบ้านแก่งโตนปี 2563
ผ้าข้าวม้า
ผ้าซิ่นไหม
ผ้าไหมมัดหมี่
-:- ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- สำนักจัดการทรัพยการป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จะจ้างงาน ตำแหน่งผู้ช่วยงานสำรวจป่าไม้ หมู่บ้านละ 1 คน 
-:- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ  
-:-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบไฟฟ้าสำรวจความพึงพอใจร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเพชรบูรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ